Beslutsprocessen vindkraftverk

Grovt kan man säga att processn har 2 huvuddelar
1) Samrådsprocessen
2) Tillståndsprocessen

Bilderna nedan redogör för dom olika stegen