2020-01-03 S-C-L Insändare Dalarnas tidningar

Majoritetssamarbetet i Malung-Sälens kommun. – S, C cch L skrev en insändare i dagspressen. Vi har valt att bemöta den, och bemöta den del för del.
Nedan kan ni klicka fram dom olika delarna som vi bemöter med våra argument

  1. Folkomröstning
  2. Nationellt intresse
  3. Endast 0,4% av ytan
  4. Trängslets vattenkraftverk
  5. Dubbelt av Malungs elkonsumtion
  6. Kommunens målbild
  7. Vad 162,5 miljoner räcker till
  8. Privata markägares äganderätt
  9. Vissa ”anser sig” drabbade
  10. Om lokala arbetstillfällen

1) Folkomröstning

Socialdemokraterna, Centern och Liberalernas Insändare:
”Majoritetssamarbetet i Malung-Sälens kommun. – S, C cch L – kommer i kommunfullmäktige inte att verka för en rådgivande folkomröstning i frågan om vindkraft på Ripfjället.”

”Nej till vindkraft på Ripfjället”:
Vi undrar om majoritetssamarbetet är medvetna om ändringen i kommunallagen som skedde 2010 som innebär att fullmäktige inte skal ta ställning i sakfrågan, endast om frågan är legitim, och om den rör kommunala angelägenheter. Om så är fallet skall den släppas igenom

Den 1 januari gav den nya kommunallagen medborgarna utökad makt över sakfrågor.

”Nu ska kommunalpolitikerna inte kunna hindra en folkomröstning från att hållas – om tio procent av de röstberättigade skriver på en namninsamling.

– Nu är det inte bara ett önskemål från folket, utan en beställning, säger Bruno Kaufmann, statsvetare som skrivit en bok om folkinitiativ.”

”Men i och med den nya lagen måste två tredjedelar av politikerna rösta emot och kommunfullmäktige får inte vara ”godtycklig”. Nu är lagstiftarnas avsikt och huvudregel att ett folkinitiativ ska leda till omröstning – om frågan inte ligger utanför det lokala beslutfattandets område eller är diskriminerande mot en folkgrupp.”

Länk till artikel i Expressen om lagförändringen

2) Nationellt intresse

Socialdemokraterna, Centern och Liberalernas Insändare:
”Området på Ripfjället utpekas som nationellt intresse för vindkraftverk och utgör 0,4 procent av kommunens yta.”

”Nej till vindkraft på Ripfjället”:
Beslutet att utse diverse områden som ”nationellt intresse” har beretts av en planarkitekt på byggnadskontoret 2013 och beslutades i kommunstyrelsen arbetsutskott. Således utan någon bredare politisk debatt. Dessutom kan påpekas att Malungs kommun inte har någon vindbruksplan. Varför gör man inte saker i rätt ordning.

Pausa, ta en time-out och skapa en vindbruksplan som medborgarna får vara med och tycka till om.

3) 0,4% av ytan

Socialdemokraterna, Centern och Liberalernas Insändare:
”Området på Ripfjället utpekas som nationellt intresse för vindkraftverk och utgör 0,4 procent av kommunens yta.”

”Nej till vindkraft på Ripfjället”:

Det är korrekt att verken planeras att stå på 0,4% av kommunens yta men hur stor yta och hur många människor kommer de att påverka avseende buller/ infraljud förstörd natur. Ripfjället är dessutom bara ett av områdena som planeras. Ovanpå detta kraftledningar,  vägar etc.

Bedöm själva. Är detta 0,4%?

Vi har valt att köpa en annons i Malungsbladet för att nå till folk utan internet. Klicka här för länk till hur annonsen såg ut

4) Trängslets vattenkraftverk

Socialdemokraterna, Centern och Liberalernas Insändare:
”Vinden är en naturresurs som ger stora mängder förnybar el. Elproduktionen i den tilltänkta parken beräknas vara högre än Trängslets vattenkraftverk.”

”Nej till vindkraft på Ripfjället”:
Vi jobbar för tillfället på ett bemötande av detta påstående

5) Dubbelt av Malung-Sälens årliga elkonsumtion

Socialdemokraterna, Centern och Liberalernas Insändare:
”Den beräknade produktionen uppgår till mer än dubbelt av Malung-Sälens kommuns årliga elkonsumtion.”

”Nej till vindkraft på Ripfjället”:
Vi jobbar för tillfället på ett bemötande av detta påstående

6) Kommunens målbild

Socialdemokraterna, Centern och Liberalernas Insändare:
”Genom att arrendera ut marken i 25 år bidrar vi till fönybar el, vilket rimmar väl med kommunens målbild att vara en hållbar tillväxtkommun.”

”Nej till vindkraft på Ripfjället”:
Kommunens målbild är också att vara en attraktiv kommun för inflyttning av företag och privatpersoner. Man framhåller just orörd natur, jakt och fiske i sin marknadsföring. Märkligt att man då förstör naturupplevelserna helt genom att tillåta vindkraftsbygge i dom flesta delar av kommunen

7) 162,5 miljoner

Socialdemokraterna, Centern och Liberalernas Insändare:
”Kommunen får intäkter för sin mark med 6,5 miljoner per år, totalt 162,5 miljoner. Det är intäkter som kan användas for nya investeringar såsom ny simhall, gator och vägbelysning samt järnväg till Sälen.”

”Nej till vindkraft på Ripfjället”:
Kommunen har valt att tro på WPDs glädjekalkyl utan att granska siffrorna eller tänka själv.

Enligt experter kan intäkterna bli 2-3 miljoner per år, alltså 30% av vad tyskarna påstår.

Hur naiva får våra ledande politiker vara? Är det förenligt med gott kommunalt ledarskap att låta ett miljardbolag från Tyskland som syns i internationella skattehärvor roffa åt sig vår största naturtillgång utan att ens kritiskt granska deras glädjekalkyl?

Vidare så blir det inte mycket till infrastruktur för 162,5 miljoner, och kostnaden för nedmontering som vi överlämnar till våra efterlevande varierar beroende på vem som uttalar sig, men 1,5-2 MSEK per verk torde vara relevant.

Järnvägsbygge:

Kostnaden för att bygga järnväg (Enkelspår i ny sträckning, Rapport KTH från 2010) ligger mellan 26-145 miljoner per kilometer

Medelvärde kring 82 miljoner per kilometer ger en sträcka på 1,9 kilometer, d.v.s endast 4% av sträckan Östra Fors – Sälen

2010-01-18
Anläggningskostnader för järnvägar i Sverige 1989-2009
Rapport Oskar Fröidh Kungliga Tekniska Högskola Stockholm Kth
Länk till ovanstående klicka här

2011-12-30 Ny Teknik 
Så långt räcker en miljard
Länk till ovanstående klicka här

Klicka här för länk till insändaren i DT.se

8) Privata markägares äganderätt

Socialdemokraterna, Centern och Liberalernas Insändare:
”Dessutom finns ett tjugotal privata markägare inom området som har enskild äganderätt och förväntar sig avkastning för sin mark.”

”Nej till vindkraft på Ripfjället”:
Hur många hundra privata markägare med enskild äganderätt finns det i området, som förväntar sig att få behålla värdet på sin mark och sina fastigheter? Kommer alla de som inte längre kan utnyttja sina stugor och fäbodar att få ersättning av kommunen? Kommer kommunen att ersätta stug- och markägare för värdeminskningen som följer med automatik när den viktigaste tillgången försvinner; tystnaden och friden?

Äganderätten för dom ”tjugotal markägare” har framförts många gånger i debatten, och hur viktigt det är för dom att få nyttja sin mark.
Hur viktigt är det inte då för dom hundratal markägare i direkt anslutning till dessa industriområden att inte få sina värden förstörda?

Argumentet med äganderätt fungerar inte. Gör om gör rätt.

9) Anser sig drabbas negativt

Socialdemokraterna, Centern och Liberalernas Insändare:
”Enskilda medborgares intressen i Ripfjället krockar. En del tjänar pengar på detta och andra anser sig drabbas negativt. Vi förtroendevalda har fått uppgiften att fatta beslut som gagnar majoriteten av befolkningen.”

”Nej till vindkraft på Ripfjället”:

Hur kan ett tjugotal enskilda markägare anses vara majoriteten av befolkningen? För ni menar väl inte att någon annan ska gagnas av att vi ger upp vår främsta tillgång; naturen?

Ni uttrycker er nedsättande: ”andra anser sig drabbas negativt…”.
Ja, om man har ett fritidshus som man ärvt i generationer, eller som man köpt och renoverat för dyra pengar, om man ser sitt fritidshus som det ställe där man får lugn och ro, som det ställe där man laddar batterierna och njuter av natur, frid och tystnad, det ställe man ständigt längtar till och drömmer om – då blir man förtvivlad när allt detta riskerar att ryckas undan!

Ljudet som kommer att drabba alla runt parken och ljuset som kommer att fördärva friden leder till sömnsvårigheter och fysisk stress. Djurlivet kommer att förstöras helt. Naturen kommer att slitas sönder, fäbodar kommer att påverkas av parken och de breda vägar som måste byggas för att transportera verk och maskiner till Ripfjället.

Ljudet kommer att störa i vår tysta natur men framförallt infraljud påverkar hälsan negativt – något som WPD vägrar att ens tala om.

10) Lokala arbetstillfällen

Socialdemokraterna, Centern och Liberalernas Insändare:
”En vindkraftsetablering på Ripfjället skapar lokala arbetstillfallen och är bra for kommunen. därför säger vi ja.”

”Nej till vindkraft på Ripfjället”:

Vi kräver att få veta exakt vilka typer av lokala arbetstillfällen ni tror att detta ska ge!

Vi vet från andra vindparksbyggen (källa…) att verken byggs av billig arbetskraft från andra länder. De handlar inte våra dyra svenska produkter, utan har med sig mat och allt annat de behöver från sina hemländer. De kommer inte att handla skinnjackor, snöskotrar eller några tjänster över huvud taget. De är här bara för att tjäna pengar för att försörja sina familjer i hemländerna.

Hur stor kapacitet har Malungs entreprenadföretag när det gäller markjobb och byggnationer i detta bygge som beräknas kosta 2 miljarder kronor? Det säger sig själv att de utvalda underleverantörerna i byggfasen blir stora företag med mycket muskler, stora maskiner och billig arbetskraft.

Finns det någon som på allvar tror att de beräknade 400 arbetarna tänker boka in sig på hotell i Malung för de beräknade 41 000 gästnätterna under byggfasen?
De kommer att bo i baracker och containerbyar som måste byggas upp någonstans. Och där denna arbetarby byggs behövs renhållning, sophämtning, vatten och el. Vem står för dessa samhällskostnader?

Det kommer att anställas ca 15 årsanställda drifttekniker (enligt WPDs beräkning på 40 verk. Borde alltså vara 11 årsanställda med 30 verk) – dessa är troligen de enda arbetstillfällen som kommer att skapas i kommunen. Förhoppningsvis finns dessa personer inom kommunen. Om inte blir de kanske anställda för kortare perioder eller säsonger och betalar skatt i sina hemkommuner.

MEN: Det kommer att krävas andra lokala arbetstillfällen: tänker kommunen rusta upp brandförsvaret inför alla risker i detta nya industriområde? Räddningstjänst? Ambulans? Vårdinrättningar?