Malungs kommun och hanteringen av vindkraft

Dom i förvaltningsrätten 2020-02-11

Dom i mål nr 2440-19 föll 2020-02-11. Föreningen fick den 14 Februari del av domen. Där står det klart att förvaltningsdomstolen underkänner avtalet mellen wpd och Malungs kommun

Klicka här för domen (8 sidor)

Usel information, mörkning av projektet från åtminstone 2013

20190321 tog jag kontakt med kommunen via messenger och chattade med kommunens kommunikatör. Jag frågade om det inte vore läge att kommunen informerar om ett av dom största industriprojekten på lång tid. Svaret jag fick var:

  • Det är Wpd’s projekt (Kommunen såg inget behov av att informera)
  • Dom hänvisade till vår facebookgrupp som vi nyligen skapat.

På frågan om arrendeavtal så nekade dom att det fanns något avtal.

Dagen efter denna chat fick vi ut det icke diarieförda avtalet som hade skrivits under redan 2014

Länk till arrendeavtalet i sin helhet inklusive tilläggsavtal (pdf-format)

Arrendeavtalet som inte fanns

Överklagan till förvaltningsrätten (Mål 2440-19) i pdf-format

Dåvarande kommunchefen Olle Emanuelsson skickade in ett svar på vår anmälan som vi besvarade

Domstolens brev med O. Emanuelssons skrivelse i pdf-format

Svar till O Emanuelssons skrivelse i word-format 

Kommunens revisorer svarade att dom bara reviderade föregående år, och detta hade skett alltför långt bak i den. Dessutom hade dom inte budget att ta upp ett sådant ärende. Dom tipsade oss om en extern revisionsbyrå som skulle kunna kolla upp ärendet åt oss, men att vi givetvis fick betala detta själva via föreningen…

20200207. Dagbok från förvaltningsrätten. Här kan man läsa om allt som händer kring ärendet

Överklagande till förvaltningsrätten

Enligt kommunen så fanns inget arrendeavtal. Dom blev överbevisade då vi lyckades få ut en kopia av avtalet. Ursprungsavtalet undertecknades av 2 tjänstemän 2014-09-18 och löper på 30år

Kommunen har mörkat detta projekt sedan 2013. Inga beslut har tagits i nämnder eller fullmäktige. Kontraktet signerades av tjänstemän som inte hade delegation för ett så långt kontrakt.
Vi har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten och anmält förfarandet till kommunens revisorer

 Två tilläggsavtal har sedan dess upprättats:

  1. Exempelberäkning på ersättningsnivå undertecknat av en tjänsteman och kommunalrådet Hans Unander 2017-11-23
  2. Utökande av arrendetiden till 39år. Samma namnteckningar som ovan

Länk till arrendeavtal och tilläggsavtal i pdf-format

Informationsmöte Wpd Biblioteket

I början av April hade Wpd en utställning på Malungs bibliotek. Detta är anmärkningsvärt, då Wpd är ett utländskt kommersiellt bolag, och dom tillåts (gratis) att marknadsföra sin affärside med syfte att tjäna pengar

Vi menar att detta strider mot bibliotekslagen!

Områden utsedda till riksintresse vindkraft

Riksintresse vindkraft

Nedan beskriver vi hur detta beslut har kommit till.

Energimyndigheten uppdaterar 2013 områden av riksintresse för vindbruk. Länsstyrelsen är en av remissinstanserna, vilken i sin tur begärt synpunkter från länets kommuner. 

Stadsbyggnadskontoret. En planarkitekt på stadsbyggnadskontoret bereder ärendet och föreslår att vissa områden undantas, och att vissa godkänns som vindkraftsområden. (2013-02-12 Tjänsteutlåtande)

KSAU. Ärendet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott (2013-02-19)

2013 Tjänsteutlåtande riksintresse vind

2013 Tjänsteutlåtande riksintresse vind KARTMATERIAL

KSAu 2013-02-19 § 32 Beslut riksintresse vindkraft